Ανάλια Κόκκορη

desc
People & Purpose Leader - Partner
Deloitte Greece

Η Ανάλια Κόκκορη εργάζεται στην Deloitte Ελλάδος για περισσότερα από 28 χρόνια, κατέχει το ρόλο του People & Purpose Leader τα τελευταία 8 χρόνια, και είναι και Audit Partner στο τμήμα του Shipping.
Ως People & Purpose Leader, ηγείται του τμήματος Talent Management / HR / Learning & Development και είναι υπεύθυνη για την στρατηγική και υλοποίηση των πρωτοβουλιών της εταιρείας που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός ισότιμου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, την παροχή ολοκληρωμένων δράσεων ψυχικής και σωματικής ευεξίας, καθώς και προγραμμάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.